Integritetspolicy

För att vi bryr oss om våra supportrar och besökare

Integritetspolicy

1. Introduktion

När du (“besökaren”) använder våra tjänster så kan mycket av din information delas med Gula Väggen (“oss”) eller tredje part.

Denna Integritetspolicy är viktig för dig att förstå – hur din personliga data samlas in, används, gås igenom i konsulterande syfte och i övrigt behandlas – när du använder www.gulavaggen.nu (Gula Väggen). Personlig data är all information om dig som skulle kunna användas för att identifiera dig, eller möjliggöra identifierande av dig. Denna Integritetspolicy tillämpas gällande din personliga data som behandlas på Gula Väggen, och inte behandling av data som kan inträffa i samband med andra tjänster eller på andra webbsidor oavsett om de tillhandahålls av Gula Väggens ägare eller någon annan. Ägaren av Gula Väggen (”vi”, ”oss”, ”vår”) är:

Gula Väggen AB
Mörbydalen 13,
182 52 Danderyd,
Stockholms län,
Sverige
Org.nr: 559149-8091

Det är möjligt att denna Integritetspolicy kommer modifieras från tid till tid.

Väsentliga modifikationer är de som påverkar dina rättigheter, skyldigheter och ställning kopplad till skyddande eller behandling av din personliga data. Väsentliga modifikationer kan inkludera (men begränsas inte till) lansering av nya tjänster, spridning av ny teknologi och behandling av din data för nya syften. Således, om vi genomför väsentliga modifikationer av integritetspolicyn, kommer vi meddela detta genom våra Tjänster, eller på andra sätt – och med detta ge dig möjlighet att gå igenom förändringar innan de tas i bruk. Du kommer bli tillfrågad att ge din tillåtelse till behandling av din personliga data i enlighet den uppdaterade Integritetspolicyn. Om du inte ger din tillåtelse, så kommer du inte kunna använda ditt konto, och inte heller tjänster tillgängliga för registrerade användare.

Som tillägg, alltemellanåt gör vi mindre modifikationer av Integritetspolicyn. Mindre modifieringar påverkar inte dina rättigheter, skyldigheter ställning kopplad till skyddande av personlig data. Dessa typer av modifikationer kan inkludera (men begränsas inte till) organisatoriska och grammatiska ändringar till denna Integritetspolicy i syfte att göra vår policy lättläslig.

Integritetspolicy

2. Datakontrollerare och Datasubjekt

Genom att använda Gula Väggens tjänster kan det ske att du visar upp varierande typer av information, inkluderande sådan som som skulle kunna anses som personlig data. När din personliga data behandlas är du att anse som ett datasubjekt, och du är då berättigad att kunna utnyttja dina rättigheter garanterade av EU:s dataskyddslagstiftning, och förklarade i denna Integritetspolicy. I beräkningen ska tas att vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personlig data på Gula Väggen – vi är lagligen att anse som registeransvarig för din personliga data på denna Webbsida.

Registeransvaret ger ger oss möjligheten att behandla din personliga data, men gör oss också skyldiga att skydda den på ett sådant sätt som överensstämmer med EU:s dataskyddslagstiftning, i synnerhet Allmäna dataskyddsförordningen (GDPR), och denna Integritetspolicy.

Integritetspolicy

3. Data vi behandlar

Vi behandlar (eller kan komma att behandla) varierande kategorier av din data. Nedan kan du finna information kring vilken data vi behandlar, samt kategorisering kring detta.

3.1 Identifikationsdata

Personlig identifierbar information (PII) – När du skapar ditt konto på Gula Väggen behandlar vi din mejladress. Det kan också vara så att vi behandlar ditt förnamn, efternamn, adress, telefon- och mobiltelefonnummer om du väljer att lägga till dessa uppgifter till din profil. Slutligen så finns det vissa fall, såsom vid vinnande av pris i någon av våra tävlingar, där du kan bli tillfrågad att skicka en kopia på ditt ID (till exempel pass) för att verifiera din identitet.

Elektronisk identifierbar data – När du loggar in på Gula Väggen behandlar vi IP-adressen till den apparat du använder, typ och version av webbläsare och operativsystem, såväl som tidpunkt för inloggning. Om du loggar in via sociala nätverk, så kommer de generera ”sociala igenkänningsmarkörer” som faktiskt är din verifieringsdata som vi behandlar när vill logga in på Gula Väggen via sociala nätverk.

3.2 Speciell finansiell data

Finansiell identifikationsdata – Vi kan komma att behandla detaljer om ditt Klarna-konto om du kopplar dem till ditt konto vid ett eventuellt köp.

3.3 Dokumentation

Bilder – du kan välja att ladda upp en profilbild, om du önskar så. Det kan vara ett foto på dig, eller någon annan bild som du önskar koppla till ditt konto.

Integritetspolicy

4. Hur vi tillhandahåller din data och varför

Vi samlar in och behandlar data om när du registrerar dig, och använder våra tjänster. Vi behandlar din personliga data i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att att förbättra din upplevelse av våra tjänster, för att fortsatt utveckla våra tjänster, och för att säkra och underhålla reguljär funktion av Gula Väggen. Mer om syften för behandling av data kan du finna nedan.

4.1 Identifikationsdata

Personlig identifierbar information (PII) – din Personliga Identifierbara Information som vi behandlar (mejladress, användarnamn, visningsnamn och ID anvisat av vårt system) hjälper oss att skilja sig från andra registrerade användare på Gula Väggen. Därutöver så används din mejladress till att vi ska kunna kommunicera med dig rörande möjliga ändringar som gäller ditt konto eller våra tjänster, men också för kommersiell kommunikation om du går med på att ta emot detta. Det är upp till dig huruvida du väljer att avslöja ditt verkliga förnamn, efternamn, adress, telefon- och mobiltelefonnummer. Denna information kan bidra till personifiering av ditt användarkonto och utvecklandet dina kommunikationskanaler med oss. Men oavsett så kommer du bli tillfrågad att skicka oss ditt förnamn, efternamn, telefonnummer och kopia av din ID om du vinner en våra tävlingar eller är berättigad ett pris, i syfte att verifiera din identitet och därmed kunna få priset.

Elektronisk identifierbar data – Vi behandlar IP-adressen på apparaten som du använder för att möjliggöra kommunikation mellan din apparat och vår server; för att bestämma din ungefärliga geografiska lokalisering vilket ytterligare kan användas för att skräddarsy våra tjänster till dig. Mer om hur vi behandlar din data för analytiska syften kan du finna i vår Cookie Policy.

Behandlandet av detaljer om webbläsare och operativsystem som du använder är nödvändigt för att trygga det reguljära tillhandahållandet av våra tjänster till dig. Ibland behöver vi också denna data för att lösa tekniska problem om de uppstår.

Till sist, om du loggar in via sociala nätverkskonton och -profiler. Om du bestämmer dig för att logga in via ditt sociala nätverkskonto, kommer igenkänningsmarkörer kopplat till sociala nätverk genereras och sedan enbart användas för verifieringssyfte.

4.2 Speciell finansiell data

Vi kommer be dig att skicka oss detaljer om ditt Klarna-konto på vår Webbsida. Vi behöver behandla denna data i syfte att genomföra ett köp i vår Webbshop.

4.3 Dokumentation

Bilder – vi kan lagra din profilbild i syfte att möjliggöra för sig att personifiera din profil på vår webbsida.

4.4 Privata vanor och intressen

Vi behandlar information om dina personliga intressen i syfte att känna igen vad du personligen föredrar – något som kan komma att användas kommersiell kommunikationssyfte. För sådant syfte använder vi Eloqua marknadsplattform. Mer om detta samt relaterat behandlande kan du finna i vår Cookie Policy. Om du inte vill vara föremål för automatiserad beslutsfattande inkluderat profilering vänligen titta igenom stycket ”Rätten att invända mot behandligen av din data och rättigheter relaterade till automatiserad beslutsfattning” i avdelningen ”Dina rättigheter” i denna policy.
Kopplade konton – Informationen du förser oss om dina sociala nätverkskonton, dina personliga intressen, samt dina kommentarer om dig själv fyller syftet att utveckla din profil. Vi kan också komma att använda dina personliga intressen till att bättre skräddarsy den kommersiella kommunikationen som du tar emot.

Integritetspolicy

5. Vårt användande av cookies

Alla webbläsare som kommer i kontakt med vår webbsida kommer ta emot cookies från oss. Vi använder cookies eftersom vi önskar förse samtliga besökare på vår webbsida med den bästa möjliga sajt-upplevelsen.

Genom användandet av cookies behandlar vi standardiserad internetlog-information och detaljer om Webbsidebesökares beteendemönster. Användandet av cookies möjliggör för oss att förbättra sajtnavigationen, analysera beteende på sajten från alla som besöker webbsidan, marknadsföra våra produkter och tillhandahålla innehåll från tredje part. För att lära dig mer om vårt användande av cookies, läs vår Cookie Policy.

Integritetspolicy

6. Hur vi skyddar din data

Vi samlar inte in personlig data i överdriven skala. Vi behandlar bara data som vi verkligen behöver, och bara för överenskomna syften. Vi strävar efter att hålla dina datauppgifter uppdaterade och lagra dem säkert. Vi behandlar inte din data under längre än vad som är nödvändigt sett till de syften vi har för att samla in data.

Vi använder teknik och organisationsmetoder i enlighet med god industristandard för att slå vakt om att skydda din information. Således tillämpar vi lämpliga tekniska och organisatoriska metoder som möjliggör skyddande av din personliga data mot – genom olyckshändelse eller olovlig handling – förlust, ändring, stöld, otillåten stängning eller åtkomst, otillåtet användande, samt alla andra olagliga former av behandling.

Vi applicerar olika nivåer av åtkomstkontroll till din data. Förbehåll gällande åtkomstkontroll baseras efter affärsmässiga behov och säkerhetskrav. Vi försäkrar dig att bara lämpliga auktoriserade personer har tillgång till din data, vilkas kunskap och skicklighet kring datahantering är nödvändigt för att uppfylla deras skyldigheter som uppstår i samband med utförandet av deras arbetsuppgifter.

Integritetspolicy

7. Dina rättigheter

7.1 Åtkomsträttigheter

Du har rätt att från oss ta del av bekräftelse huruvida personlig data behandlas av oss eller inte, och i så fall i vilket sammanhang, samt begära tillgång till personlig data. Om du vill ha bekräftelse såväl som tillgång till din personliga data vänligen kontakta oss via: info@gulavaggen.nu.

7.2 Korrigeringsrättigheter

Du har rätt att be oss ta bort oriktig personlig data som gäller dig. Med hänsyn till syftena med behandling av datan har du rätt att få inkomplett data kompletterad..

7.3 Raderingsrättigheter (rätten att “glömmas bort”)

Under begränsade omständigheter har du rätt att begära att vi raderar informationen vi har om dig

När datan inte längre behövs för syftet som den samlades in för,

När du har dragit tillbaka tillåtelse och det inte finns någon laglig grund för att vi ska fortsätta behandla den,

När du protesterar mot behandling och det inte finns något överhängande lagligt skäl att fortsätta,

När datan har blivit otillåtet behandlad eller

när datan måste raderas för att följa en juridisk skyldighet.

7.4 Restriktionsrättigheter

Du har rätt att ansöka om begränsning av behandling av din personliga data under följande omständigheter:

Om korrektheten i datan är bestridd – behandling kan komma att begränsas under perioden det tar för oss att verifiera korrektheten,

behandlingen är otillåten och du begär begränsning istället för raderande,

vi inte längre behöver datan för syftet som den samlades in för, men du behöver den i samband med ett juridiskt anspråk

om du protesterar mot behandlingen av personlig data som behandlas på grunder av juridiska intressen, samtidigt inväntande verifikation huruvida våra legitima grundintrssen för behandling av din data går före intressen kopplat till dina fundamentala rättigheter och friheter.

7.5 Rätten att invända mot behandlingen av din data och rättigheter relaterade till automatiserad beslutsfattning

Du har rätt att invända mot vår behandling av din data på grunder som är relaterade till din specifika situation, oavsett skede i behandlingen av din personliga data, inkluderat profilering. Som en följd av ditt invändande kommer vi upphöra med att behandla din data såvida inte vi kan vi inte kan visa upp övertygande legitima grunder för att fortsätta vår behandling vilket går före intressen kopplat dina fundamentala rättigheter och friheter, eller om ytterligare behandling är nödvändigt för företaget, gällande anspråk eller försvar juridiskt.

Oavsett skede har du alltid rätt att invända mot behandling av din data, inkluderat profilering, för direktmarknadsföringssyften. Vi använder Eloqua för automatiserat beslutsfattande, inkluderat profilering, för marknadsföringssyften, och det är möjligt för dig att avsäga dig att vara med på vidare databehandling för detta syfte genom att följa denna länk. Efter att ha avsagt detta så kommer inte din personliga data behandlas för direktmarknadsföringssyfte. Med hänsyn till automatiserat beslutsfattande kring dig, så kan du ha rätt att begära mänskligt ingripande.

7.6 Rätten att flytta data

Under särskilda omständigheter har du rätt att ta del av din personliga data som du har försett oss med, i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsligt format. (det vill säga i digital form) och du har rätt att begära överföring av sådan data till annan enhet utan hindrande från oss, om sådan överföring är tekniskt rimlig.

7.7 Rätten att dra tillbaka medgivande

Om grunden för behandling av din personliga data är din tillåtelse, så kan denna tillåtelse dras tillbaka oavsett tidpunkt utan att ange anledning till oss, och avgiftsfritt. För att dra tillbaka din tillåtelse så ska du radera ditt konto på Gula Väggen.

Tillbakadragandet av din tillåtelse påverkar inte rätten för oss att genomföra behandling som grundade sig på din tillåtelse innan den drogs tillbaka. Vänligen var medveten om att efter tillbakadragande av tillåtelse så har vi inte möjlighet att behandla din data och som en följd av det kan vi inte erbjuda våra tjänster till dig.

7.8 Rätten att lämna in ett klagomål

Om du känner att dina rättigheter rörande personlig data har blivit kränkta, så kan du kontakta oss på info@gulavaggen.nu. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Den relevanta myndigheten kring dataskydd i EU:s medlemsstater kan antingen bestämmas av din permanenta bostadsadress eller av platsen där den påstådda överträdelsen inträffade. Då vi är lokaliserade i Sverige så kan du välja att kontakta Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/).

Integritetspolicy

8. Hur länge vi behåller din data

Vi behåller din data tills du raderar ditt konto på Gula Väggen. När du raderar ditt konto raderar vi din personliga data.

 

Integritetspolicy

9. Vilka vi delar din personliga data med

Det kan hända att vi delar din data med tredje part. Möjlig tredje part kategoriseras som följer:

Medlemmar av Gula Väggen AB. Vänligen var medveten om att vi bestämmer syfte och behandlingsmetoder rörande din data, likväl som vi bestämmer vilken av din data som ska behandlas av andra medlemmar.

Enheter som hjälper oss på reguljär basis med att tillhandahålla, och ytterligare utveckla våra tjänster (till exempel analytiker, underhåll, marknadsföring, utveckling). De är tillåtna att behandla din information på ett rimligt sätt – sett till vad som är nödvändigt för dem för att kunna utföra deras arbetsuppgifter.

Vänligen var medveten om att endast vi bestämmer syfte och behandlingsmetoder rörande din data, likväl som vi bestämmer vilken av din data som ska behandlas för att genomföra delegerade uppgifter.

Med offentliga myndigheter och polismyndigheter där det är nödvändigt att vi genomför det, och där vi är juridiskt krävda eller tillåtna att göra det.

Integritetspolicy

10. Överföring av din data utanför EU

Det kan hända att vi överför din personliga data till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i syfte att tillhandahålla våra tjänster på reguljär basis och/eller utveckla våra tjänster. Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder vi kan i kontakten med mottagare av din personliga data, för att försäkra att det råder en tillfredsställande nivå av beskydd och lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom detta definieras i applicerbar dataskyddslagstiftning och i synnerhet GDPR.

Din personliga data kan komma att föras över till till en mottagare baserat i ett land som Europeiska kommissionen anser har tillfredsställande nivå av dataskydd. Du kan lära dig mer om länder med tillfredsställande nivå av skydd här.

Om din data överförs till en mottagare som är baserad i USA, så siktar vi på att överföra din data i enlighet med Privacy Shield-mekanism. Mer om Privacy Shield-mekanism är tillgängligt här.

Vi kommer avsluta databehandlingsavtal vid behov med mottagare av din data som inkluderar standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen och som skulle tvinga datamottagaren till en tillfredsställande nivå av skydd och implementerande av säkerhetsåtgärder såsom de definieras i applicerbar dataskyddslagstiftning och i synnerhet GDPR, rörande vad gäller att behandla din personliga data.

Denna integritetspolicy är effektiv från och med 01/01/2020.

Cookies

Precis som alla andra sajter använder Gula Väggen cookies på hemsidan. Genom att använda vår hemsida godkänner du detta. Om du vill veta mer hur vi använder cookies kan du läsa vår cookiepolicy.